GLICO
ชื่อแบรนด์ : GLICO
บริษัท : บริษัท ไทยกูลิโกะ จำกัด
ที่อยู่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้นที่ 4 ถนนเพลินจิต ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
แบรนด์ภายใต้บริษัท
ชื่อแบรนด์ -
ชื่อแบรนด์ -
Glico Pocky Family Pack Strawberry Flavour
กอท.ฮล. 83C4081480258
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2019
Glico Pocky Family Pack Strawberry Flavour
กอท.ฮล. 83C4081480258
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2020
Glico Pocky Family Pack Green Tea Matcha Flavour  (Singapore)
กอท.ฮล. 83C4081490258
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2019
Glico Pocky Family Pack Green Tea Matcha Flavour  (Singapore)
กอท.ฮล. 83C4081490258
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2020
Pocky Mango Flavour (Biscuit Stick Coated with Mango Flavour Confectionery)
กอท.ฮล. 83C4081831158
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2019
Pocky Mango Flavour (Biscuit Stick Coated with Mango Flavour Confectionery)
กอท.ฮล. 83C4081831158
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2020
Alfie (Chocolate Flavour Confectionery)
กอท.ฮล. 83C4081851158
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2019
Alfie (Chocolate Flavour Confectionery)
กอท.ฮล. 83C4081851158
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2020
Pejoy Double Berry Flavour (Biscuit Stick with Strawberry Taste Blueberry Flavour Confectionery
กอท.ฮล. 83C4081940559
รับรองฮาลาลถึง 14/05/2021
Alfie Cookies & Cream (Cookies & Cream Flavour Confectionery)
กอท.ฮล. 83C4081861158
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2019
Alfie Cookies & Cream (Cookies & Cream Flavour Confectionery)
กอท.ฮล. 83C4081861158
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2020
Alfie Peanut (Chocolate Flavour Confectionery Mix with Peanut)
กอท.ฮล. 83C4081871158
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2019
Alfie Peanut (Chocolate Flavour Confectionery Mix with Peanut)
กอท.ฮล. 83C4081871158
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2020
Pejoy Chocolate Flavour (Biscuit Stick with Chocolate Flavour Confectionery)
กอท.ฮล. 83C4081891158
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2019
Pejoy Chocolate Flavour (Biscuit Stick with Chocolate Flavour Confectionery)
กอท.ฮล. 83C4081891158
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2020
Pejoy Green Tea Matcha Flavour (Biscuit Stick with Green Tea Flavour Confectionery)
กอท.ฮล. 83C4081901158
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2019
Pejoy Green Tea Matcha Flavour (Biscuit Stick with Green Tea Flavour Confectionery)
กอท.ฮล. 83C4081901158
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2020
Pocky Family Pack Chocolate Flavour
กอท.ฮล. 83C4081911158
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2019
Pocky Family Pack Chocolate Flavour
กอท.ฮล. 83C4081911158
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2020
Pocky Family Pack Strawberry Flavour
กอท.ฮล. 83C4081921158
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2019
Pocky Family Pack Strawberry Flavour
กอท.ฮล. 83C4081921158
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2020
Pretz Slim Melted Cheese Flavour (Biscuit Stick)
กอท.ฮล. 83C4082040561
รับรองฮาลาลถึง 14/05/2021
PEJOY CARAMEL MACCHIATO FLAVOUR (BISCUIT STICK WITH CARAMEL MACCHIATO FLAVOUR CONFECTIONERY)
กอท.ฮล. 83C4082060861
รับรองฮาลาลถึง 14/05/2021
PEJOY CARAMEL MACCHIATO FLAVOUR (BISCUIT STICK WITH CARAMEL MACCHIATO FLAVOUR CONFECTIONERY)
กอท.ฮล. 83C4082060861
รับรองฮาลาลถึง 09/08/2019
PEJOY CARAMEL MACCHIATO FLAVOUR (BISCUIT STICK WITH CARAMEL MACCHIATO FLAVOUR CONFECTIONERY)
กอท.ฮล. 83C4082060861
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2019
PRETZ ORIGINAL FLAVOUR (BREAD STICK)
กอท.ฮล. 83C4082110861
รับรองฮาลาลถึง 14/05/2021
PRETZ ORIGINAL FLAVOUR (BREAD STICK)
กอท.ฮล. 83C4082110861
รับรองฮาลาลถึง 09/08/2019
PRETZ ORIGINAL FLAVOUR (BREAD STICK)
กอท.ฮล. 83C4082110861
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2019
Pocky Green Tea Matcha Flavour
กอท.ฮล. 83C4081370158
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2019
Pocky Green Tea Matcha Flavour
กอท.ฮล. 83C4081370158
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2020
Pocky Cookies & Cream Taste (Chocolate Biscuit  Stick Coated with Milk Flavour Confectionery and Crushed Cookies)
กอท.ฮล. 83C4081330158
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2019
Pocky Cookies & Cream Taste (Chocolate Biscuit  Stick Coated with Milk Flavour Confectionery and Crushed Cookies)
กอท.ฮล. 83C4081330158
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2020
Pretz Tom Yum Flavour (Biscuit Stick)
กอท.ฮล. 83C4081311157
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2019
Pretz Tom Yum Flavour (Biscuit Stick)
กอท.ฮล. 83C4081311157
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2020
Fruity Pocky Blueberry Taste (Biscuit Stick Coated with Blueberry Cream and Flake)
กอท.ฮล. 83C4081060257
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2019
Fruity Pocky Blueberry Taste (Biscuit Stick Coated with Blueberry Cream and Flake)
กอท.ฮล. 83C4081060257
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2020
Fruity Pocky Strawberry Taste (Biscuit Stick Coated with Strawberry Cream and Flake)
กอท.ฮล. 83C4081050257
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2019
Fruity Pocky Strawberry Taste (Biscuit Stick Coated with Strawberry Cream and Flake)
กอท.ฮล. 83C4081050257
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2020
PRETZ SWEET CORN (BISCUIT STICK)
กอท.ฮล. 83C4081021156
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2019
PRETZ SWEET CORN (BISCUIT STICK)
กอท.ฮล. 83C4081021156
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2020
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: