-
ชื่อแบรนด์ : -
บริษัท : บริษัท จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 26/30-31 ชั้น 9 อาคารอรกานต์ ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เบอร์โทร : 085-545-9692, 038-185090-2 ต่อ117
แบรนด์ภายใต้บริษัท
คลังสินค้า
กอท.ฮล. 102K1870011062
รับรองฮาลาลถึง 30/09/2020