แบรนด์ >> เอส ซอลท์
เอส ซอลท์
ชื่อแบรนด์ : เอส ซอลท์
บริษัท : บริษัท ไทยคาลิ จำกัด
ที่อยู่ 333 หมู่ 4 หนองไทร ด่านขุนทด นครราชสีมา 36220
เบอร์โทร : 081-9089344
แบรนด์ภายใต้บริษัท
เกลือชื้น เสริมไอโอดีน
กอท.ฮล. 74J6670060762
รับรองฮาลาลถึง 24/07/2020
เกลือชื้น เสริมไอโอดีน
กอท.ฮล. 74J6670060762
รับรองฮาลาลถึง 24/07/2021
เกลืออุตสาหกรรมชื้น
กอท.ฮล. 74J6670070762
รับรองฮาลาลถึง 24/07/2020
เกลืออุตสาหกรรมชื้น
กอท.ฮล. 74J6670070762
รับรองฮาลาลถึง 24/07/2021
เกลืออุตสาหกรรมแห้ง
กอท.ฮล. 74J6670080762
รับรองฮาลาลถึง 24/07/2020
เกลืออุตสาหกรรมแห้ง
กอท.ฮล. 74J6670080762
รับรองฮาลาลถึง 24/07/2021