แบรนด์ >> พอร์ช
พอร์ช
ชื่อแบรนด์ : พอร์ช
บริษัท : นายอิทธิพัทร์ จินดามณี
ที่อยู่ 61 หมู่ 1 เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา 56160
เบอร์โทร : 02-1054436
แบรนด์ภายใต้บริษัท
พอร์ช
กอท.ฮล. 10J2470010362
รับรองฮาลาลถึง 03/03/2020