แบรนด์ >> สหกรณ์โคนมลำพูน จำกัด
สหกรณ์โคนมลำพูน จำกัด
ชื่อแบรนด์ : สหกรณ์โคนมลำพูน จำกัด
บริษัท : สหกรณ์โคนมลำพูน จำกัด
ที่อยู่ 322 หมู่ 8 ห้วยยาบ บ้านธิ ลำพูน 51180
เบอร์โทร : 053-985387 , 0619051515
แบรนด์ภายใต้บริษัท