แบรนด์ >> ชูสินฟาร์ม
ชูสินฟาร์ม
ชื่อแบรนด์ : ชูสินฟาร์ม
บริษัท : บริษัท ฟาร์ม ชูสิน เตือนใจ 99 จำกัด
ที่อยู่ 195 หมู่ 10 ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง สตูล 0
เบอร์โทร : 074-797024-5
แบรนด์ภายใต้บริษัท
ไข่ไก่
กอท.ฮล. 26C6440010656
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
ไข่ไก่
กอท.ฮล. 26C6440010656
รับรองฮาลาลถึง 05/07/2020