แบรนด์ >> ธาราทิพย์
ธาราทิพย์
ชื่อแบรนด์ : ธาราทิพย์
บริษัท : วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากผึ้งพันธุ์ธาราทิพย์
ที่อยู่ 79/2 หมู่ 10 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000
เบอร์โทร : 086-9091233
แบรนด์ภายใต้บริษัท
น้ำผึ้ง
กอท.ฮล. 69B9230010754
รับรองฮาลาลถึง 27/07/2019
น้ำผึ้ง
กอท.ฮล. 69B9230010754
รับรองฮาลาลถึง 27/07/2020