แบรนด์ >> บี
บี
ชื่อแบรนด์ : บี
บริษัท : บริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด
ที่อยู่ 388 อาคาร เอส.พี. ชั้น 17 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทร : 032 -743111,032-743222
แบรนด์ภายใต้บริษัท
น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์
กอท.ฮล. 746250010245
รับรองฮาลาลถึง 27/02/2020
น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์
กอท.ฮล. 746250010245
รับรองฮาลาลถึง 27/02/2021
น้ำตาลทรายขาวธรรมดา
กอท.ฮล. 746250020245
รับรองฮาลาลถึง 27/02/2020
น้ำตาลทรายขาวธรรมดา
กอท.ฮล. 746250020245
รับรองฮาลาลถึง 27/02/2021
กากน้ำตาลสุดท้าย
กอท.ฮล. 746250030248
รับรองฮาลาลถึง 27/02/2020
กากน้ำตาลสุดท้าย
กอท.ฮล. 746250030248
รับรองฮาลาลถึง 27/02/2021
น้ำตาลทรายดิบ
กอท.ฮล. 746250040249
รับรองฮาลาลถึง 27/02/2020
น้ำตาลทรายดิบ
กอท.ฮล. 746250040249
รับรองฮาลาลถึง 27/02/2021