แบรนด์ >> ลอดช่องสยาม
ลอดช่องสยาม
ชื่อแบรนด์ : ลอดช่องสยาม
บริษัท : บริษัท ลอดช่องสยาม กรุ๊ป จำกัด (สาขาที่ 00001)
ที่อยู่ 31/4 , 104/6 หมู่ที่ 7 โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
เบอร์โทร : 0923264914
แบรนด์ภายใต้บริษัท
ชื่อแบรนด์ -
น้ำกะทิสยาม
กอท.ฮล. 83F1230020859
รับรองฮาลาลถึง 15/08/2019
น้ำกะทิสยาม
กอท.ฮล. 83F1230020859
รับรองฮาลาลถึง 15/08/2020
ลอดช่องสยาม
กอท.ฮล. 83F1230010859
รับรองฮาลาลถึง 15/08/2019
ลอดช่องสยาม
กอท.ฮล. 83F1230010859
รับรองฮาลาลถึง 15/08/2020