สินค้า
ข้าวหอมมะลิ
กอท.ฮล. 17I2800010961
รับรองฮาลาลถึง 31/08/2020
ข้าวหอมมะลิ
กอท.ฮล. 17I2800020961
รับรองฮาลาลถึง 31/08/2020
ข้าวหอมมะลิ
กอท.ฮล. 17I2800030961
รับรองฮาลาลถึง 31/08/2020
ข้าวขาว
กอท.ฮล. 17I2800040961
รับรองฮาลาลถึง 31/08/2020
ข้าวขาว
กอท.ฮล. 17I2800050961
รับรองฮาลาลถึง 31/08/2020
ข้าวขาว
กอท.ฮล. 17I2800060961
รับรองฮาลาลถึง 31/08/2020
ข้าวเหนียว
กอท.ฮล. 17I2800070961
รับรองฮาลาลถึง 31/08/2020
ข้าวเหนียว
กอท.ฮล. 17I2800080961
รับรองฮาลาลถึง 31/08/2020
ข้าวเหนียว
กอท.ฮล. 17I2800090961
รับรองฮาลาลถึง 31/08/2020
ข้าวนึ่ง
กอท.ฮล. 17I2800100961
รับรองฮาลาลถึง 31/08/2020
ข้าวนึ่ง
กอท.ฮล. 17I2800110961
รับรองฮาลาลถึง 31/08/2020
ปูนไลม์ (ก้อน)
กอท.ฮล. 17G9050010860
รับรองฮาลาลถึง 29/08/2020
ปูนไลม์ (เกล็ด)
กอท.ฮล. 17G9050020860
รับรองฮาลาลถึง 29/08/2020
ปูนไลม์ (ผง)
กอท.ฮล. 17G9050030860
รับรองฮาลาลถึง 29/08/2020
ปูนไลม์   (ก้อน)
กอท.ฮล. 17G9060010860
รับรองฮาลาลถึง 29/08/2020
ปูนไลม์ (เกล็ด)
กอท.ฮล. 17G9060020860
รับรองฮาลาลถึง 29/08/2020
ปูนไลม์ (ผง)
กอท.ฮล. 17G9060030860
รับรองฮาลาลถึง 29/08/2020