สินค้า
คลังสินค้า
กอท.ฮล. 102K1870011062
รับรองฮาลาลถึง 30/09/2020
คลังสินค้า
กอท.ฮล. 102C4495590562
รับรองฮาลาลถึง 27/05/2021
โกดังเก็บสินค้า
กอท.ฮล. 102J1530010362
รับรองฮาลาลถึง 06/03/2021