สินค้า
เบอร์เกอร์เนื้อ
กอท.ฮล. 34B0470330461
รับรองฮาลาลถึง 07/03/2021
ขาหน้าแพะ แช่แข็ง
กอท.ฮล. 34B0470191159
รับรองฮาลาลถึง 04/11/2020
ขาหลังแพะ แช่แข็ง
กอท.ฮล. 34B0470201159
รับรองฮาลาลถึง 04/11/2020
เชือดแพะตามหลักการศาสนาอิสลาม
กอท.ฮล. 34A8790010650
รับรองฮาลาลถึง 15/06/2021
เชือดแกะตามหลักการศาสนาอิสลาม
กอท.ฮล. 34A8790020650
รับรองฮาลาลถึง 15/06/2021