สินค้า
STEAM COOKED CHICKEN STRIPS
กอท.ฮล. 24E9560010559
รับรองฮาลาลถึง 30/04/2021
FROZEN IQF STEAM COOKED CHICKEN BREAST DICED 13 MM
กอท.ฮล. 24E9560020559
รับรองฮาลาลถึง 30/04/2021
WHOLE STEAM COOKED CHICKEN BREAST
กอท.ฮล. 24E9560080559
รับรองฮาลาลถึง 30/04/2021
FROZEN IQF STEAM COOKED CHICKEN BREAST DICED 16 MM
กอท.ฮล. 24E9560140559
รับรองฮาลาลถึง 30/04/2021
STEAM COOKED DICED CHICKEN BREAST
กอท.ฮล. 24E9560090559
รับรองฮาลาลถึง 30/04/2021
STEAM COOKED SLICED CHICKEN
กอท.ฮล. 24E9560100559
รับรองฮาลาลถึง 30/04/2021
FROZEN IQF STEAM COOKED CHICKEN BREAST DICED 19 MM
กอท.ฮล. 24E9560110559
รับรองฮาลาลถึง 30/04/2021
SBB STEAMED 25-35 MM DICED
กอท.ฮล. 24E9560130559
รับรองฮาลาลถึง 30/04/2021
SBB STEAMED 16 MM. DICED
กอท.ฮล. 24E9560150559
รับรองฮาลาลถึง 30/04/2021
SBB STEAMED 19 MM. DICED
กอท.ฮล. 24E9560160559
รับรองฮาลาลถึง 30/04/2021
ROASTED DICED CHICKEN TIKKA
กอท.ฮล. 24E9560190559
รับรองฮาลาลถึง 30/04/2021
WHOLE COOKED ROASTED CHICKEN BREAST
กอท.ฮล. 24E9560170559
รับรองฮาลาลถึง 30/04/2021
SBB STEAMED 9.5 MM STRIPS
กอท.ฮล. 24E9560120559
รับรองฮาลาลถึง 30/04/2021