สินค้า
รำสกัดน้ำมัน
กอท.ฮล. 50H9500020661
รับรองฮาลาลถึง 26/03/2021
RICE BRAN FATTY ACID DISTILLATE
กอท.ฮล. 50H9500060661
รับรองฮาลาลถึง 26/03/2021
GUM (FROM RICE BRAN OIL REFINERY PROCESS)
กอท.ฮล. 50H9500070661
รับรองฮาลาลถึง 26/03/2021
WAX (FROM RICE BRAN OIL REFINERY PROCESS)
กอท.ฮล. 50H9500080661
รับรองฮาลาลถึง 26/03/2021
SOAP STOCK (FROM RICE BRAN OIL REFINERY PROCESS)
กอท.ฮล. 50H9500090661
รับรองฮาลาลถึง 26/03/2021
DEFATTED PALM KERNEL
กอท.ฮล. 50H9500120661
รับรองฮาลาลถึง 26/03/2021
PALM KERNEL FATTY ACID DISTILLATE
กอท.ฮล. 50H9500140661
รับรองฮาลาลถึง 26/03/2021
GUM (FROM PALM KERNEL OIL REFINERY PROCESS)
กอท.ฮล. 50H9500150661
รับรองฮาลาลถึง 26/03/2021
WAX (FROM PALM KERNEL OIL REFINERY PROCESS)
กอท.ฮล. 50H9500160661
รับรองฮาลาลถึง 26/03/2021
PALM FATTY ACID DISTILLATE
กอท.ฮล. 50H9500180661
รับรองฮาลาลถึง 26/03/2021
GUM (FROM PALM OIL REFINERY PROCESS)
กอท.ฮล. 50H9500190661
รับรองฮาลาลถึง 26/03/2021
WAX (FROM PALM OIL REFINERY PROCESS)
กอท.ฮล. 50H9500200661
รับรองฮาลาลถึง 26/03/2021