สินค้า
บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ตรา GRACZ
กอท.ฮล. 80A8730030656
รับรองฮาลาลถึง 25/06/2020
บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน ตรา Amcor Flexibles
กอท.ฮล. 80J2290010362
รับรองฮาลาลถึง 12/03/2020
บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ตรา BPE
กอท.ฮล. 80A8730010650
รับรองฮาลาลถึง 25/06/2020
บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ตรา BIO
กอท.ฮล. 80A8730020652
รับรองฮาลาลถึง 25/06/2020
บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ตรา GRACZ SIMPLE
กอท.ฮล. 80A8730040658
รับรองฮาลาลถึง 25/06/2020