สินค้า
บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน ตรา Amcor Flexibles
กอท.ฮล. 80J2290010362
รับรองฮาลาลถึง 12/03/2020