สินค้า
ไขมันพืชผสมผ่านกรรมวิธี  ตราแซมซั่น
กอท.ฮล. 621110011141
รับรองฮาลาลถึง 21/11/2019