สินค้า
ผลิตภัณฑ์ล้างจาน
กอท.ฮล. 15J1220010362
รับรองฮาลาลถึง 14/03/2021
ผลิตภัณฑ์ซักผ้า
กอท.ฮล. 15J1220020362
รับรองฮาลาลถึง 14/03/2021
ครีมกันยุง
กอท.ฮล. 15J1220120362
รับรองฮาลาลถึง 14/03/2021
สเปรย์กันยุง
กอท.ฮล. 15J1220130362
รับรองฮาลาลถึง 14/03/2021
พีเอ-40
กอท.ฮล. 15F2190150160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2021
เอชที -10
กอท.ฮล. 15F2190120160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2021
บริ๊งค์ - 60
กอท.ฮล. 15F2190070160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2021
ไนซ์
กอท.ฮล. 15F2190040160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2021
อ๊อกซิแซน - แอล
กอท.ฮล. 15F2190170160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2021
อ๊อกซิแซน - เอส
กอท.ฮล. 15F2190180160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2021
อ๊อกซิแซน - เอสเอช
กอท.ฮล. 15F2190190160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2021
เอสซี -22
กอท.ฮล. 15F2190301160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2021
เอสซี - 60
กอท.ฮล. 15F2190311160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2021
พีเอ - 70
กอท.ฮล. 15F2190471160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2021
อ๊อกซิแซน
กอท.ฮล. 15F2190160160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2021
พีเอ -5
กอท.ฮล. 15F2190130160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2021
เอชที - 50
กอท.ฮล. 15F2190090160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2021
โซป แอนด์ ซอฟท์
กอท.ฮล. 15F2190060160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2021
โซปิไทเซอร์
กอท.ฮล. 15F2190050160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2021
SFC SYNTHETIC HEAT TRANSFER FLUID H-1 ISO 32
กอท.ฮล. 15F9610010160
รับรองฮาลาลถึง 03/01/2021
FULLY SYNTHETIC OVENCHAIN OIL ISO320
กอท.ฮล. 15F9610030161
รับรองฮาลาลถึง 03/01/2021