สินค้า
COCOA POWDER FAT  CONTENT 10%-12%  / MALAYSIA
กอท.ฮล. 988680070346
รับรองฮาลาลถึง 30/03/2021
CHOCOLATE
กอท.ฮล. 988680180346
รับรองฮาลาลถึง 30/03/2021
FULL CREAM MILK POWDER 26%-KOOAPOL F.T.C./CZECHOSLOVAKIA
กอท.ฮล. 988680220348
รับรองฮาลาลถึง 30/03/2021