สินค้า
ผลิตภัณฑ์ของนมอัดเม็ดรสนม
กอท.ฮล. 67F1680030660
รับรองฮาลาลถึง 22/06/2021
ผลิตภัณฑ์ของนมอัดเม็ดรสมอลต์
กอท.ฮล. 67F1680040660
รับรองฮาลาลถึง 22/06/2021
นมอัดเม็ดรสนม
กอท.ฮล. 67A7070310857
รับรองฮาลาลถึง 07/04/2021
นมอัดเม็ดรสมอลต์
กอท.ฮล. 67A7070320857
รับรองฮาลาลถึง 07/04/2021
ผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ด
กอท.ฮล. 671641150656
รับรองฮาลาลถึง 15/01/2021