สินค้า
โฟรเซ่นซุปเปอร์แลมบ์เบเกอร์ ตรา Super Lamb
กอท.ฮล. 35B1040010651
รับรองฮาลาลถึง 13/06/2020