สินค้า
มะม่วงอบแห้ง 100%
กอท.ฮล. 14I2370010861
รับรองฮาลาลถึง 31/07/2021
ลำไยอบแห้ง 100 %
กอท.ฮล. 14I2370020861
รับรองฮาลาลถึง 31/07/2021
แก้วมังกรอบแห้ง 100%
กอท.ฮล. 14I2370030861
รับรองฮาลาลถึง 31/07/2021
สับปะรดอบแห้ง 100 %
กอท.ฮล. 14I2370040861
รับรองฮาลาลถึง 31/07/2021
แกงเผ็ดเต้าหู้
กอท.ฮล. 14A2361321260
รับรองฮาลาลถึง 27/12/2020