สินค้า
เนื้อวัวสวรรค์ปรุงรส
กอท.ฮล. 33C1880170861
รับรองฮาลาลถึง 03/03/2021
เนื้อวัวฝอยปรุงรส
กอท.ฮล. 33C1880180861
รับรองฮาลาลถึง 03/03/2021