สินค้า
แหนมเนื้อ
กอท.ฮล. 33C7170020856
รับรองฮาลาลถึง 03/08/2020
เนื้อเชียง
กอท.ฮล. 33C7170050857
รับรองฮาลาลถึง 03/08/2020