แบรนด์ >> โฮม เฟรช มาร์ท
โฮม เฟรช มาร์ท
ชื่อแบรนด์ : โฮม เฟรช มาร์ท
บริษัท : บริษัท จังเจริญขนมปัง - ลูกกวาด จำกัด
ที่อยู่ 167 ถนนทวีวัฒนา หนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทร : 0-2421-1018
เบอร์โทรสาร : 0-2421-6360
ขนมปังชีสเชค
กอท.ฮล. 83A6160310956
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
ขนมปังชีสเชค
กอท.ฮล. 83A6160310956
รับรองฮาลาลถึง 13/09/2020
ชนมปังชิคเก้นเชค
กอท.ฮล. 83A6160320956
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
ชนมปังชิคเก้นเชค
กอท.ฮล. 83A6160320956
รับรองฮาลาลถึง 13/09/2020