แบรนด์ >> ดิ-แอนโชวี่
 ดิ-แอนโชวี่
ชื่อแบรนด์ : ดิ-แอนโชวี่
บริษัท : บริษัท น้ำปลาทงเจริญ จำกัด
ที่อยู่ 54 ถนนไชยพร แม่กลอง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000
น้ำปลาแท้
กอท.ฮล. 711390180653
รับรองฮาลาลถึง 25/06/2019
น้ำปลาแท้
กอท.ฮล. 711390180653
รับรองฮาลาลถึง 25/06/2020
น้ำปลาแท้
กอท.ฮล. 711390180653
รับรองฮาลาลถึง 25/06/2021