คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและบริษัท ฮาลาล คอนซัลท์ จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของธุรกิจ การผลิต สินค้า และบริการที่ได้รับรองมาตรฐานฮาลาลในปัจจุบัน พบว่าเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งภายในประเทศไทย และต่างประเทศเป็นอย่างมาก จึงได้จัดทำเว็บ halal.co.th เพื่อความสะดวก และง่ายสำหรับผู้ซื้อและผู้ขายสินค้าฮาลาล

ทั้งนี้เวบไซต์อยู่ในช่วงระหว่างพัฒนาปรับปรุงระบบ